Stadgar

SALTSJÖBADENS FISKEVÅRDSFÖRENING
§1
Föreningens ändamål är att främja och förbättra fisket och fisktillgången i av föreningen disponerade vatten. Föreningen ska arbeta för: 1. Efterföljande av bestämmelserna för fiskets bedrivande. 2. Fiskevård, inplanteringar och andra positiva åtgärder för fisket. 3. Beivrande av olovligt och olaga fiske. 4. Öka intresset för och insikter i fiske och fiskevård.
§2
Medlemmar i föreningen har rätt att fiska i de vatten som föreningen disponerar förutsatt att man följer de regler som föreningen satt upp.
§3 Var och en som är kyrkobokförd i Nacka kommun har rätt att bli medlem i föreningen. Styrelsen kan bevilja annan person medlemskap. Medlemskap i föreningen berättigar till fiske för medlemmen och hans/hennes familj. Med familj menas man och kvinna som bor tillsammans under äktenskapligt förhållande samt hemmavarande barn.
§4 Medlem som bryter mot föreningens stadgar och bestämmelser eller uppträder olämpligt på föreningens fiskevatten kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.
§5 Medlem betalar en årsavgift, vars storlek bestäms av årsmötet. Medlemskortet gäller för kalenderår och ska innehålla en karta över de vatten som medlem får fiska i. Medlemskort säljs på de ställen som styrelsen bestämmer. Underrättelse om detta ska lämnas till medlemmarna.
§6 Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse som består av fyra ledamöter valda på två år och två suppleanter valda på ett år. Det ena året utses ordförande samt kassör och det följande året utses vice ordförande och sekreterare. Därtill har Nacka kommun rätt att tillsätta en ledamot och suppleant för denne. Övriga funktionärer väljs bland föreningens medlemmar av årsmötet för en tid av ett år. Styrelsen sammanträder minst en gång varje år och dessemellan så ofta ordföranden eller två av styrelsens ledamöter finner det påkallat. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid val då lotten skiljer. Styrelsens beslut sammanfattas i ett protokoll, som justeras av ordföranden och en av de närvarande ledamöterna.
§7 Det åligger styrelsen att: ● förvalta och ansvara för föreningens tillgångar ● förbereda de ärenden som ska behandlas av föreningen ● besluta om tid och plats för föreningens sammanträden ● verkställa av föreningen fattade beslut ● före den 1 mars till föreningens revisorer överlämna räkenskaperna som avslutas per kalenderår, samt de övriga handlingar, som behövs för revision och berättelse över föreningens verksamhet under det föregående året ● föra föreningens talan inför domstol och andra myndigheter ● i övrigt verka främjande för föreningens ändamål.
§8 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska det utses en revisor, samt en suppleant för denna. Bägge utses för ett år. Revisorn ska årligen avge sin berättelse före den 1 april med antingen till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
§9 Föreningen håller varje år före maj månads utgång ordinarie årsmöte. Styrelsen bestämmer tid och plats för mötet. Årsmötet ska välja ordförande för mötet, godkänna kallelsen och välja två personer att justera protokollet. Styrelsen ska avge årsberättelse och revisorn revisionsberättelse. Därefter beslutar årsmötet om ansvarsfrihet samt väljer ledamöter och suppleanter i styrelsen och revisor och revisorssuppleant. Årsmötet ska också behandla eventuella förslag från styrelsen och medlemmar. Årsmötets beslut sammanfattas i ett protokoll, som justeras av mötesordföranden och de två utsedda justeringsmännen. Styrelsen har alltid rätt att yttra sig om ett förslag innan årsmötet fattar ett beslut. Förutsättningen för att årsmötet ska kunna besluta om en motion från en medlem är att styrelsen har fått förslaget före den 1 februari. Övriga frågor kan behandlas av årsmötet om så styrelsen godkänner.
§10 Extra sammanträde hålls då styrelsen anser det lämpligt eller då revisorn eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar begär det skriftligt. Denna skrivelse ska innehålla en redogörelse för vilka frågor som ska behandlas vid sammanträdet. Extra sammanträde hålls inom en månad efter begäran enligt ovan. Vid ett extra sammanträde ska endast de i kallelsen upptagna ärendena behandlas.
§11 Personlig kallelse sker brevledes eller via e-post till årsmötet senast 14 dagar före och till extra sammanträde senast 7 dagar före mötesdatum.
§12 Vid sammanträde har varje närvarande medlem en röst. Omröstning sker öppet. Vid val ska sluten omröstning ske om någon begär det. I händelse av lika röstetal avgörs val genom lottning och i övriga frågor har mötesordförande utslagsröst.
§13 De regler som gäller för fiske i föreningens vatten fastställs av årsmötet och sammanfattas i ett PM. Detta PM utarbetas av styrelsen och ska vara godkänt av vattenägaren.
§14 Styrelsen utser en eller flera tillsynsmän som ska se till att olagligt eller olovligt fiske inte förekommer i de av föreningen disponerade vattnen. Föreningen ska bekosta olycksfallsförsäkring för tillsynsmännen. Försäkringen ska omfatta olycksfallsskada som drabbar tillsynsmannen under tjänstgöring samt vid färd till och från tjänstgöring. Tillsynsmannen har själv ansvar för att giltig försäkring finns tecknad.
§15 Ändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmötet med ¾ majoritet av de närvarande medlemmarna.
§16 Beslut om föreningens upplösning måste fattas vid två på varandra följande föreningssammanträden, varav minst ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Minst 2/3 av de närvarande medlemmarna vid varje möte, måste rösta för upplösning för att föreningen ska upphöra. Upplöses föreningen ska kontrakten med vattenägarna sägas upp och föreningens tillgångar avsättas för fiskevårdande ändamål.