Föreningens syn på Hållbart Fiske

Konkret handling – inte “greenwashing”

Föreningen har nu beslutat om följande inriktning för vårt hållbarhetsarbete.

Respektera nätfiskeförbudet 15/4 – 15/6

Detta gäller i de vatten som föreningen arrenderar av Nacka Kommun. Vi anser att detta förbud borde omfatta samtliga fiskevatten. På land gäller strikta regler kring jakt medan fiske ofta bedrivs under lektider vilket vi är starkt kritiska  mot.  Freda samtliga vatten under lekperioderna !

Återplacera fisk som inte uppfyller storlekskriterierna

Minimått har fastställts för vissa fiskarter som exempelvis gös som måste vara minst 45 cm, torsk 38 cm och gädda 40 cm. Dessa bestämmelser måste givetvis efterlevas.  Läs hela listan från Havs-och Vattenmyndigheten.

https://www.havochvatten.se/fiske-och-handel/regler-och-lagar/fredningstider-minimimatt-och-maximimatt/minimimatt-och-maximimatt-for-fangst.html

Ta hand om bifångster

I det industriella fisket utgör bifångsterna ca 30% och dessa dumpas tillbaka i havet, ett upprörande slöseri med resurser. I mindre skala behåller vi gärna abborre, sik och gös men slänger ofta mört, braxen och andra så kallade “skräpfiskar”. I våra baltiska grannländer uppskattar man mört och braxen.  Inkokt braxen fanns förr på de svenska matborden och de gamla mattraditionerna bör väckas till liv. Idag finns till exempel braxenfärs att köpa. Uppfångad småfisk kan användas till Baggensoppa ( Recept finns HÄR ) Tag tillvara på allt !

Levande gäddor bör återplaceras 

Gäddans situation är hotad, vilket ofta beskrivs i media. Vi bör därför vara återhållsamma med riktat fiske mot gädda och alltid återplacera levande exemplar.